Hướng dẫn khai, nộp thuế GTGT, TNDN dự án bất động sản ngoại tỉnh

Tổng cục Thuế có công văn số 1471/TCT-KK ngày 13/04/2020 hướng dẫn Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đông Á về việc kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN dự án bất động sản ngoại tỉnh.

Theo đó, trường hợp Công ty ủy quyền cho Chi nhánh tại tỉnh An Giang (đơn vị phụ thuộc Công ty) chuyển nhượng bất động sản của dự án tại tỉnh An Giang cho khách hàng phù hợp với quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản:

– Khi dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty chưa thực hiện bàn giao cho Chi nhánh trực tiếp quản lý mà trực tiếp ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản với cơ quan thuế quản lý trực tiếp dự án tại tỉnh An Giang. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên, số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh An Giang (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu chuyển nhượng bất động sản Dự án được trừ vào số thuế phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT của Công ty tại trụ sở chính.

– Khi Công ty bàn giao hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc dự án cho Chi nhánh tại tỉnh An Giang quản lý, bao gồm cả việc Chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh bất động sản và xuất hóa đơn cho khách hàng thì Công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã khấu trừ, số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của dự án để bàn giao cho Chi nhánh quản lý và chịu trách nhiệm về số thuế GTGT của dự án đã được Công ty khai thuế tại trụ sở chính.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, không phải là đơn vị kế toán theo quy định tại Luật Kế toán. Do vậy hình thức hạch toán kế toán của Chi nhánh là phụ thuộc Công ty. Công ty thực hiện tổng hợp khai thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh từ dự án với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính của Công ty và phải nộp thuế theo Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ dự án cũng như nộp thuế tạm tính hàng quý cho cơ quan thuế tỉnh An Giang theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

liên kết: pp88, pk88